Pengertian Ulumul Qur’an

Pengertian Ulumul Qur’an

  Pengertian Ulumul Qur’an

Pengertian Ulumul Qur’an

2.1.1        Pengertian

  1. Menurut As Suyuthi (dalam ItmamAd Dirayah)

Yaitu satu ilmu yang membahas keadaan-keadaan Al-Qur’an sari segi nuzulnya, sanadnya, adab-adabnya, lafadh-lafadhnya, makna-maknanya yang bertautan dengan lafadh, makna-maknanya yang bertautan dengan hukum, dan sebagainya

  1. Syekh Al-Maghribi (dalam Al-Akhlaq wa Al-Wajibat), menyatakan bahwa, ‘Ulumul Qur’an adalah satu ilmu yang menjelaskan suatu keadaan dari keadaan-keadaan Al-Qur’an, baik mengenai penafsiran ayat-ayat, pentakwilannya, penjelasan maksudnya, asbabunnuzulnya, nasikhmansukhnya, persesuaian satu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya, mengenai uslubnya, rupa-rupa qira’atnya,  cara merasamkan (menuliskan) kalimat dan sebagainya.
  2. Muhammad Ali AshShabuni mendefinisikan ‘Ulumul Qur’an sebagai suatu pembahasan yang berkaitan dengan Al-Qur’an yang abadi, dari segi cara turunnya, pengumpulannya, urutannya, dan pembukuannya, mengetahui asbabunnuzulnya, amaliah dan madaniyahnya, nasikhmansukhnya, serta muhkam dan mutasyabihatnya.

2.1.2        Ruang Lingkup Ilmu Al-Qur’an

Ilmu Al-Qur’an dapat dibagi menjadi tiga macam:

  1. Ilmu Al-Qur’an yang berkaitan dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur’an (ma fi Al-Qur’an)
  2. Ilmu Al-Qur’an yang berkaitan dengan apa-apa yang ada di sekitar Al-Qur’an (ma haula Al-Qur’an)
  3. Ilmu Al-Qur’an yang berkaitan dengan apa-apa yang digunakan untuk berkhidmat kepada Al-Qur’an (ma li Al-Qur’an)

Ilmu Al-Qur’an dapat dipelajari dengan dua cara:

  1. Dengan riwayat, yaitu dengan mempelajari dan menelusuri sejumlah periwayatan yang berkaitan dengan Al-Qur’an
  2. Dengan dirayat, yaitu dengan mempelajari dan melakukan analisis-analisis terhadap Al-Qur’an

sumber :

Life is Strange 1.00.296 Unlocked Apk + Data